WRO 2019!

Tema e Olimpiadës Botërore të Robotëve për këte vit është “Smart Cities”!
Sfidat e Kategorive të Regular dhe të Open do të jenë rreth ideve të reja dhe inovative që do të ndihmojnë në rindërtimin e qyteteve të së ardhmes.
Një qytet i zgjuar është një vend ku informacioni dhe teknologjitë e informacionit janë përdorur për të mirën e banorëve, në mënyrë që të veprojnë në mënyrë më efikase krahasuar me rrjetet dhe shërbimet tradicionale (burimet e qytetit) dhe për të zvogëluar humbjet e energjisë.

Pra, një qytet inteligjent ka rrjete më të zgjuara të transportit urban, përmirësimin e objekteve për deponimin e ujit dhe mbeturinave, dhe mënyra më efikase për ndriçimin dhe ngrohjen e ndërtesave. Gjithashtu ka një administratë më fleksibël me një theks mbi cilësinë e jetës, hapësirave të sigurta publike dhe strukturave që plotësojnë nevojat e grupeve më të rrezikuara.
Në varësi të kategorisë në të cilën do merret pjese, garuesit duhet te ndërtojnë struktura robotike që kontribuojnë në dimensionet e qyteteve inteligjente:
• Transporti inteligjent i pasagjerëve (Smart Passenger Transport)
• Ndriçimi inteligjent (Smart Lighting)
• Rrjetet inteligjente (Smart Network)

Ky publikim u postua në Njoftime dhe u etiketua .